Vedení workshopu na Vaší stavbě

balíkování a provádění omítek z místní hlíny

kontakt: danielgrmela@slamak.info

Co je to workshop?

Pro účely přírodně stavitelských akcí navrhuji zavedení následující terminologie :-)


Pracovní víkend - možnost účastnit se stavby vedené svépomocným stavebníkem nebo málo zkušeným lektorem. Zkušenosti, nocleh a jídlo výměnou za menší odvedenou práci na stavbě nebo práce formou placené brigády. Obvyklé jsou méně efektivní pracovní postupy, hůře zařízené a vybavené staveniště s horšími výsledky (práce většinou postupují pomalu, stěny z balíků jsou často křivé nebo ve stěnách dobře nedrží, někdy jsou balíky ve stěnách málo stlačené a s mezerami, bez koncepčně řešených detailů v širších souvislostech, omítky většinou poměrně dost praskají, v návaznostech na přiléhající konstrukce vznikají mezery, omítky jsou křivé, málo soudržné s podkladem, málo únosné apod.)

Workshop - možnost účastnit se stavby vedené odborným a zkušeným lektorem. Zkušenosti, informace, nocleh a jídlo výměnou za odvedenou práci na stavbě. Lektor je placen od investora stavby, účastníci neplatí nic. Obvyklý je podrobný výklad ke stavbě, odpovídající vybavení staveniště a dobrá organizace stavby, přednášky, promítání a konzultace k projektům účastníků. U staveb dle horších projektů či při nedodržení projektu ze strany tesařů někdy před instalací balíků upravujeme tesařskou konstrukci, případně navazující detaily. Před prováděním hliněných omítek na slámu po laickém zabalíkování často upravujeme slaměné stěny. Nezřídka jako první stavbu uklízíme, děláme pořádek a základní funkční nastavení pracovního prostoru. Práce obvykle postupují rychle a výsledky jsou srovnatelné s provedením partou řemeslníků nebo firmou. Formou workshopu realizujeme pouze hrubé práce jako je balíkování střechy, podlahy a stěn, provádění hrubých omítek a stavba hliněných příček. Soustředíme se obvykle jen na jeden typ práce a snažíme se o maximální výkon a kvalitu.

Kurz - směs teorie a praxe vedené zkušeným lektorem. Lektor je placen od účastníků. Provádí se několik různých činností tak, aby byl kurz pro účastníky co nejvíce obohacující a/nebo se provádějí řemeslně náročnější práce včetně finálních vrstev - omítky, štuky, hliněné podlahy, sgrafito. Měl by být malý počet účastníků na 1 lektora (obvykle max 8). Nelze očekávat profesionální výsledky co do kvality díla, nezřídka se po ukončení kurzu velká část prací opravuje anebo se práce provedou komplet znova. 

Seminář - těžiště je v teorii - ucelené pásmo přednášek a podrobný výklad k dotazům, diskuze a konzultace k projektům účastníků, případně drobná ukázka praxe. Měl by být malý počet účastníků na 1 lektora (obvykle max 25). Pokud je účastníků více, nejde o seminář, ale o pásmo přednášek, což by mělo být v pozvánce jasně uvedeno. Větší akce s více lektory, jejich vzájemnou diskuzí a s větším počtem účastníků bývají obvykle označované jako konference.

Co můžete od workshopu očekávat?

Za pomocí cca 15ti dobrovolníků izolujeme střechu nebo podlahu slaměnými balíky nejčastěji za jeden den. Jeden víkend obvykle trvá balíkování obvodových stěn (cca 90% jednoho podlaží) a další víkend jejich omítnutí špricem a zároveň první jádrovou vrstvou omítky z místní hlíny (z jedné strany). 

Užíváme přitom legraci, seznamujeme se s podobně laděnými lidmi s přesahem do řady alternativních oborů. Zájemci o podobnou stavbu získávají praktické zkušenosti i všechny potřebné informace.

K zajištění naplnění workshopu účastníky pomáhám s organizací workshopu a s inzercí akce.

Na Vás je zajištění ubytování a jídla. Ze zkušenosti nedoporučuji vybírat příspěvek na lektorné, ubytování a jídlo. Jinak musíte počítat s tím, že v takovém případě budou účastníci ochotní pracovat spíše méně a o to více budou akci vnímat jako kurz - chtít se více učit a konzultovat a ne moc pracovat.

Práce se slaměnými balíky

Asistuji při výběru a objednání balíků a přípravě staveniště. Přivezu potřebné nářadí a stroje. V případě potřeby je po ukončení workshopu ponechám zapůjčené k dokončení prací.

Před zahájením balíkování provedu revizi základů a tesařské konstrukce, případně navrhnu ve spolupráci se statikem doplnění nebo úpravy.

Ručím za kvalitu provedení slaměných izolací - pevnost, nízký prostup tepla, dosažení požadovaného tvaru (relativní rovinnost), vytvoření dobrého podkladu pro omítku bez následného sedání a doživotní trvanlivost (při dodržení doporučených materiálových skladeb všech konstrukcí, doporučené technologie provedení a zajištění běžné údržby domu).

Práce s hlínou

Provedu posouzení místní hlíny z hlediska vhodnosti použití pro stavbu a asistuji při přípravě staveniště. Přivezu potřebné nářadí a stroje. V případě potřeby je po ukončení worskhopu ponechám zapůjčené k dokončení prací.

Před zahájením omítání provedu revizi slaměných izolací. Ručím za kvalitu provedení omítek z místní hlíny - optimalizaci poměrů jednotlivých složek malty, pevné přilnutí k podkladu, povrchovou soudržnost, dosažení požadovaného tvaru (relativní rovinnost, rovnoměrnost obloučků a fabionů), řešení detailů z hlediska vzduchotěsnosti pro dosažení minimálních tepelných ztrát a dlouhodobou trvanlivost.

Cena

Vedení většího množství dobrovolníků se zajištěním odpovídající kvality odvedené práce s ohledem na navazující stavební souvislosti (technologické, konstrukční a tepelně technické) je dosti náročný pracovní úkon vyžadující dobrou přípravu před akcí a delší odpočinek po ní. 

Na každý workshop se mnou jezdí asistent, který vede účastníky při přípravě staveniště, nářadí a strojů, přípravě balíků a míchání směsí  - jde příkladem elánem, rychlostí a silou :) Já se tak mohu naplno věnovat stavbě samotné, stavebnímu dozoru, konzultacím, případně řešením atypických problémů. Spolu tak dokážeme zkoordinovat až 20 dobrovolníků při dodržení maximální kvality odvedených prací.

Cena za přípravu a vedení workshopu je 1.500Kč/hod (pro stavebníky s projektem od nás 1.000Kč/hod) + 200kč/hod práce asistenta + dopravné 12kč/km cesty z Ivanovic na Hané (resp. 14kč/km, pokud jedu s přívěsným vozíkem a stavebním výtahem nebo talířovou míchačkou). V ceně je také zapůjčení a servis nářadí a strojů po dobu trvání workshopu.

Při provedení partou řemeslníků anebo firmou jsou ceny za balíkování a provedení hliněných omítek cca  dvojnásobné oproti provedení stejných prací formou workshopu.

Zcela nejlevnější možností je zaučit se v práci se slámou a hlínou na workshopu u někoho jiného a vést si potom na své stavbě workshopy sám. Bývá tak však těžší sehnat dobrovolníky, práce jdou obvykle pomaleji a v nižší kvalitě než při vedení zkušenými lektory.

Obvyklý program workshopu je následující:

Pátek

16:00 Příjezd na stavbu, vyložení nářadí, revize základů a tesařské konstrukce, zkouška balíkování anebo rozmíchání hliněné směsi v nádrži

18:00 Příjezd účastníků, večeře

19:00 Seznamovací kolečko - co Vás sem přivádí, co očekáváte, jaký je Váš stavební záměr

20:00 Přednáška

21:00 Táborák, konzultace k projektům účastníků, diskuze

Sobota

8:00 Snídaně

9:00 Třídění balíků, úprava tvaru balíků, balíkování anebo příprava podkladu, míchání hliněných směsí, špric

12:00 Oběd

13:30 Balíkování anebo omítání hlínou, případně stavba hliněných příček

15:30 Svačina

16:30 Balíkování anebo omítání hlínou, případně stavba hliněných příček

18:00 Večeře

19:00 Přednáška

21:00 Táborák, konzultace k projektům účastníků, diskuze

Neděle

8:00 Snídaně

9:00 Balíkování anebo omítání hlínou, případně stavba hliněných příček

12:00 Oběd

13:30 Balíkování anebo omítání hlínou, případně stavba hliněných příček

15:30 Úklid

16:00 Zpětnovazebné kolečko - sdílení dojmů a zkušeností

17:00 Loučení a odjezd

Přednášky

Vlastnosti slámy jako stavebního materiálu

Makroklima, mikroklima, energetická náročnost, typy balíků, tepelně technické vlastnosti a vlhkost, požární riziko, škůdci, ceny.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Konstrukční systémy se slaměnými balíky v příkladech

Principy a fotky, nosná sláma z malých a z velkých balíků, hybridní systémy, lehké fošinkové skelety, masivní skelety, skelety z lepeného lamelového dřeva, zděné stavby s izolací z balíků - rekonstrukce a zateplení.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Zkušenosti ze slaměných staveb

Slaměné domy v česku statisticky - co se nejvíce povedlo a co ne. Jak šla stavba a jak se bydlí, jak dlouho stavěli a kolik prostavěli, čím topí a kolik protopí na základě dotazníků a fotodokumentací z více než 30ti slaměných domů v česku.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Nízkorozpočtová recyklace starého domku z vepřovic, v nový, slaměný, nízkoenergetický

Svépomocné provádění stavby, jak na to levně a zdravě, stavební řízení, hliněné podlahy, papežovi štuky, sálavá akumulační kamna, solární ohřev vody, jak topíme a kolik protopíme.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Bilance pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých úsporných opatření pro pasivní dům

Návratnost investice při různých způsobech vytápění do přiteplení balíků další izolací, neprůvzdušnost obálky budovy, trojsklo vs. dvojsklo, rekuperace podstropní/centrální, dvě vrstvy balíků ve střeše.

Doba trvání cca 0,5 hodiny

Navrhování domů izolovaných slaměnými balíky 

Umístění a orientace na pozemku, optimalizace obálky budovy a výplní otvorů, energetická náročnost, základová půda, způsoby zakládání, konstrukce a materiálové skladby podlah, stěn a střech, možnosti vytápění a ohřevu teplé vody

Užití nepálené hlíny ve stavebnictví

Hliněné podlahy, stěny z nepálených cihel, hydrofobizace omítek pro venkovní použití, omítky z místní hlíny na slámu a jiné povrchy, vzorování směsí, finální a dekorativní omítky, svépomocný mramorový štuk.

Doba trvání cca 0,75 hodiny

Co připravit na workshop


Pro práci se slámou

- balíky na palety (pod palety igelit), na balíky plachtu pro skladování slámy a sena případně PE plachtu, případně balíky pod střechu do domu

- plachtu k zakrytí střechy, prkna a vruty k přichycení plachty

- vlnu k izolaci střechy nad balíky-možná už připravit i desky Egger DHF pero+drážka tl. 15mm k zakrytí vlny-pneusponkovačku k upevnění desek DHF, případně hřebíkovačku, přinejhorším vruty (s torxovou hlavou, 3x50mm, budou po 150mm na každé krokvi) a akučky

- zábradlí podél okapových hran sedlové střechy (stačí jen tam, kde je prudký sklon střechy a okap vysoko nad zemí) - stačí ze stavebních prken

- latě k upevnění balíků do stěn, cca 20x24mm, délky asi 3m, celková délka asi 3x obvod stavby

- vruty 3x50mm, počet = asi 3x počet stěnových stojek (k uchycení latí)

- balíkovací plechy, asi 4ks 500x500x2mm + 2ks 250x500x2mm

- nějaké kozy či aspoň desky OSB (dali bychom na balíky) jako lavičky pro balíkování pod stropem (2 kozy mohu vzít)

- pár nízkých štaflí (cca 1,2m - 2ks mohu vzít)

- žebříky na střechu a do podkroví 

- k případnému provizornímu zaklopení stropu (podlahy v podkroví) nějaké desky OSB (aspoň 4ks 675x2500x15mm - udělá se z nich později nádrž na hlínu) + pár prken (aspoň 8ks 150x24x3000mm) - možná bychom si v podbití střechy prořízli díru a transportovali balíky na střechu tamtudy, uvidíme, jaký bude z venku přístup

- laťe 40x60 délka asi 5m, celková délka = 1x obvod stavby - ty přijdou k podložení balíků v patě stěny na výšku spodní lyžiny (zatím jen volně položit, přivrutujeme je až spolu podle balíků)-bity sedící k vrutům, kterými budou připevněny parapety pod okny a vzpěry proti klopení ve střeše (abychom je při balíkování mohli sundat)

- plotostřih a protiběžnou pilu (1+1ks mohu vzít)

- pilku na dřevo, nůžky, nože, metr, vodováhu

Pro práci s hlínou

- hlínu, písek a slámu do řezanky, objemový poměr cca 1:1:1, kde jeden díl = plocha stěn k omítání x 0,02metru

- sekačku na 4 kolech k výrobě řezanky, délka nože min 45cm (1ks mohu vzít)

- rovnou travnatou plochu k výrobě řezenky cca min 3x 5m, raději opodál, řezanka se k míchačce dopraví snadno, je lehká 

- big bag k přepravě řezanky, široké ústí, 1m3 nebo lehkou PE plachtu min 3x3m - raději 2ks, min 1ks

- talířovou míchačku min 300l, kabel 5 žil, rozvaděč 380V (1ks mohu vzít dle domluvy), vyzkoušet zda jede předem, zda nevyhazuje pojistky apod.

- nádrže na rozmočení hlíny např. z desek OSB, 2ks, rozměr jedné nádrže = š/d/v = 1,25/1,25/0,675m (ze 6ks latí 40/60 dl. 675mm a ze 4 ks desek OSB tl. 18mm, dvě nádrže na délku jedné desky uprostřed přepážka z poloviny desky, šířka polovina desky, v rozích latě a zvrutovat a půl desky zbyde) - vyložit folií nebo PE plachtou min 200g/m2

- hlínu vedle nádrží, nádrže a písek vedle míchačky, míchačku co nejblíže hlavního vstupu do domu, cca doprostřed k omítaným plochám

- přístup ke všem omítaným plochám pro příjezd kolečkem, do patra výtah (nosnost min 300kg = plné kolečko s chlapem), případně aspoň vrátek nebo kladku

- kozy nebo lešení a pár štaflí (2 kozy a 2ks štaflí mohu vzít dle domluvy)

- kolečka aspoň 1ks na každé 3-4 účastníky (1ks mohu vzít dle domluvy)

- kýble plastové, široké, aspoň 1ks na každé 3-4 účastníky (4ks beru)

- plotostřih a protiběžnou pilu (1+1ks mohu vzít)

- ruční míchadlo min 800W, vřetenová metla (1ks beru)

- hadice s vodou a uzávěrem na konci

- lopaty, případně motyky

- fanky na dlouhé tyči aspoň 3ks (1ks beru)

- fanky s krátkou rukojetí aspoň 1ks/4 účastníci (2ks mohu vzít)

- zednické lžíce 1ks/ 2 účastníci (5ks mohu vzít)

- plastová hladítka 180x400mm - 1ks/účastník (10ks mohu vzít)

- hliníkové stahovací latě (1,25 - 2m) - 1ks/5účastníků