Bývá problém vyřídit na slaměný dům stavební povolení?

29.11.2020

Na dosud cca 80ti povolených stavbách jsme s použitím slaměných balíků pro stavbu neměli s úřady žádný zvláštní problém. 

Stavba slaměného domu je stejně jako u jiných typů staveb podmíněna souladem s územním plánem z hlediska maximálních zastavitelných ploch a přípustného využití daného území. Dále musí stavba splňovat podmínky správců sítí (z hlediska ochranných pásem a napojení či křížení sítí) a dalších dotčených orgánů jako je např. správa CHKO (tradiční charakter zástavby např. požadavek na sedlové střechy určitého sklonu), správa povodí nebo polesí (povodňová oblast, ochranné pásmo lesa atp.).