Jak postupovat při záměru postavit slaměný dům krok za krokem

01.08.2019

1.

Najděte pozemek svého srdce a dohodněte se s majitelem o jeho koupi. 

2.

Zjistěte si číslo parcely a stáhněte si na www.cuzk.cz mapu katastru.

Do mapy katastru načrtněte předpokládané umístění domu, zakótujte jeho rozměry a polohu k hranicím parcely. Vyžádejte si na stavebním úřadě (SÚ) územně plánovací informaci. SÚ potvrdí, že stavební záměr je v souladu s územním plánem (ÚP), případně se vyjádří, jaký typ stavby by v souladu s ÚP byl.

Územně plánovací informace znamená, že stavební úřad vydá dokument týkající se řešené parcely, kde uvede číslo a datum vydání aktuálně platného územního plánu, uvede do které plochy z hlediska využití řešená parcela spadá (např. SO) a nakonec vykopíruje z textové části územního plánu pasáž, která se dané plochy týká.

Na webech obcí jsou někdy nekompletní nebo neaktuální verze územních plánů, obdržení územně plánovací informace ušetří hledání v grafické a textové části územního plánu a dává jistotu ohledně aktuálnosti.

3.

Důležitým krokem je předběžné zajištění financování Vaší stavby. Více informací najdete v často kladeném dotazu: "Jaká je pořizovací cena domů ze slaměných balíků?" Napište mi prosím maximální konkrétní částku, kterou můžete do stavby investovat.

4.

Kupte vysněný pozemek! 

5. 

Na řadě je úvodní schůzka s architektem a práce na architektonické studii stavby = umístění na pozemku, osazení do terénu, tvarové a objemové řešení (sklony střech, velikosti otvorů - okna, dveře, oslunění, stínění atp...). V případě jednoduchého a jasného záměru můžete zkusit studii i sami, i když s architektem bývá obvykle výsledek lepší. Samotná studie je nejméně pracnou fází z celého procesu stavby, ale celkový výsledek ovlivní nejvíc.

Nejčastěji projektujeme a stavíme dle studií od ing. arch. Radka Hály. Většina studií v našich vybraných referencích vznikla ve spolupráci s Radkem.

Případně se můžete obrátit na některého z dalších spolupracujících architektů:

Nejlevnější možností je využití některého z našich hotových projektů jako typového.

Vznikající studie od "našich architektů" vidím ve sdílených adesářích a připomínkuju on-line. V případě prací na studii s jiným architektem se na mě prosím obraťte již ve fázi úvodních skic. 

6.

Vezměte si na SÚ formulář k žádosti o stavební řízení (dle doporučení SÚ rozhodnutí o umístění stavby, k ohlášení stavby či ke stavebnímu povolení). Na konci formuláře si od SÚ nechejte zaškrtnout, které dotčené orgány a kteří správci sítí se mají ke stavbě vyjadřovat.

7.

U správců sítí vyžádejte dokumentaci k vedení existujících sítí v okolí Vašeho pozemku.

8.

Čeká Vás návštěva geodeta - zaměření hranic parcely a výškopis. V jednoduchých případech lze vycházet jen ze svépomocného výškopisu (provázkem, metrem a vodováhou) a z mapy katastru. 

Jednoduché případy jsou, když je pozemek rovinatý anebo v jednoduchém mírném svahu. A když jsou hranice parcel jasně patrné (např. plotem) a zároveň jsou dobré sousedské vztahy a nehrozí neshoda ohledně hranic parcel anebo že jsou v mapě katastru na www.cuzk.cz při zobrazení vrstvy "hranice parcel s vyjádřením přesnosti" hranice zelené (= digitálně zaměřené), ty červené mohou mít dle typu mapy nepřesnost až 3 metry.

9.

V případě záměru zásobovat stavbu vodou ze studny si zajistěte projekt k povolení studny a předběžně domluvte provedení studny. Případně také projekt čističky odpadní vody.

10.

Předběžně poptejte slaměné balíky a pošlete mi kontakt na svého dodavatele balíků, abych s ním probral podrobnosti. Ideálně zajistěte měření a vážení 10ti kusů. Zde najdete informace o tom, jak mají slaměné balíky vypadat + kontakty na několik dodavatelů.

11.

Zajistěte geotechnický průzkum základové půdy místním specialistou.

Pro úvodní rozvahy lze nahradit svépomocnými sondami: dvě jámy v protilehlých rozích stavby, vykopat do hloubky cca 90cm. Hned po provedení výkopu odebrat ze dna hroudu v nezměněné konzistenci, vložit ji do 0,7dcl sklenice, dosypat zeminou ze dna výkopu do plna a těsně uzavřít, aby nevyschla. 

Sklenici označit svým jménem (napsat na sklenici anebo vložit lístek do sklenice) a poslat na moji adresu Ing. Daniel Grmela, Lopeník 127, Lopeník 687 67.

Zároveň provedu posouzení z hlediska použití na omítky.

Na mail mi poslat fotky výkopu, informaci, jak to šlo kopat (lopatou, rýčem, krompáčem, lehce, těžce) a zda a jak je pozemek vlhký (na povrchu, v hloubce, po deštích, pořád), případně informaci o výšce hladiny podzemní vody.

Cena za posouzení únosnosti základové půdy a vhodnosti pro omítky ze vzorku ze sklenice je 1500kč.

12.

 V případě, že bude dům založený na terénu, nezapomeňte na radonovou zprávu. Kontakt na radonového specialistu Vám dají na SÚ. V případě založení na pilířcích s větranou mezerou pod podlahou není radonová zpráva nutná.

13.

Pro každý rodinný dům musí být zajištěn zdroj požární vody. Hydrant min DN80 do 150m od stavby anebo požární nádrž min 14m3 do 600m od stavby. Zjistěte prosím na obci, u správce vodovodu anebo místních hasičích jeho polohu.

Zároveň musí být zpevněná příjezdová cesta (stačí štěrková) min. šířky 3m, do vzdálenosti max 50m od domu. Neprůjezdná komunikace delší než 50m musí mít na konci plochu umožňující otáčení vozidla.


14.

V případě vytápění sálavými akumulačními kamny poptejte kamnáře a zapojte ho do práce na arch. studii. Nemáte-li kamnáře vlastního, můžu doporučit tyto kamnáře.

15.

Na řadě je finalizace architektonické studie stavby.

16.

Pošlete mi prosím podklady z bodů 1. - 15. e-mailem. Vše si prostuduji a domluvíme si termín konzultace. Bližší informace k podmínkám konzultací najdete zde.

17.

Na řadě je projekt k povolení (nebo ohlášení) a projekt k provedení stavby. Orientační ceny a termíny projektových prací uvádím tady.  

Při srovnávání cen projektových prací od různých projektantů je nejlépe srovnávat srovnatelné = vycházet z položkových nabídek, aby bylo jasné, které subprojekty bude projekt obsahovat. Doporučuji vyžádat si ukázky podobných předchozích prací, aby byla zřejmá kvalita a hloubka zpracování projektu.

Tlustá složka s množstvím formálních příloh nemusí být známkou kvalitního projektu. Pro úřady stačí projekt minimalistický. Realizaci usnadní a dobrému výsledku významně přispěje projekt podrobný, s výkresy detailů (mj. pro minimalizaci nákladů na vytápění), se samostatnými konstrukčními výkresy a s výpisem řeziva. 

18.

Zažádejte dotčené orgány a správce sítí o stanovisko k Vašemu stavebnímu záměru na základě výkresu koordinační situace  a průvodní zprávy zpracované projektantem.

19.

Podejte projekt spolu s žádostí o povolení (nebo ohlášení), včetně všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí na SÚ.

20.

Na základě výpisu řeziva objednejte řezivo pro svou stavbu (ve spolupráci s tesařem!) nejlépe ze zimní těžby. Vhodná je předběžná domluva v lese či na pile.

21.

Objednejte slaměné balíky.

22.

Poptávky u subdodavatelů stavebních prací a materiálů (sám či ve spolupráci s projektantem):

 1. zemní práce, výkopy, přípojky, základy - toto lze obvykle neoficiálně začít už před vydáním souhlasu se zahájením stavby (stavebním povolením)
 2. tesař, pokrývač, klempíř, komín
 3. elektrikář, instalatér
 4. práce se slaměnými balíky a hlínou (hliněné omítky - možnost formou workshopu)
 5. truhlář (okna, dveře, parapety, schody)
 6. fasáda
 7. kamnář
 8. zařizovací předměty, technické vybavení
 9. finální omítky, stropy
 10. podlahy
 11. zimní zahrada, zahrada, muškáty do oken

23.

V případě potřeby obdržet číslo popisné, tedy obdržet povolení začít stavbu oficiálně užívat (kolaudovat), zajistěte revizi komína, revizi elektřiny, geometrické zaměření stavby pro zápis do katastru, požární hlásič, hasicí přístroj a revizi hromosvodu. 

24.

Poté můžete na SÚ oznámit záměr začít stavbu užívat.  V případě povolených staveb (tedy větších než 150m² zastavěné plochy) proběhne kolaudace (s kontrolní prohlídkou ze strany SÚ), v případě ohlášených staveb (do 150m²) kontrolní prohlídka proběhnout může a nemusí. SÚ může souhlasit se zahájením užívání stavby i na dálku. 

Není nutné mít vše na 100% přesně dle projektu k povolení (ohlášení) a není nutné mít pro potřeby kolaudace (či vydání souhlasu s užíváním) vše na 100% hotové. Nedostatky se při kolaudaci pouze sepíší do protokolu s příslibem termínu jejich doplnění. Povinné jsou zejména požadavky uvedené v předchozím bodě.

25.

Ve stavbě je možné neoficiálně bydlet dlouhá léta i bez kolaudace (vydání souhlasu s užíváním), jen není možno obdržet na stavbu číslo popisné.